Tidigare nätverksträffar

Praxis

Praxis

7 dec 2023
I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste inom upphandlingsområdet i form av genomgång av rättsfall som berör din verksamhet och som har konsekvens på upphandlingsarbetet.

Agila kontrakt

Agila kontrakt

12 sep 2023
I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste inom upphandlingsområdet i form av genomgång av rättsfall som berör din verksamhet och som har konsekvens på upphandlingsarbetet.

Komplettering och dialog under och efter anbudstiden

Komplettering och dialog under och efter anbudstiden

11 maj 2023
I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste inom upphandlingsområdet i form av genomgång av rättsfall som berör din verksamhet och som har konsekvens på upphandlingsarbetet.

Bedömning av kontraktsvärdet

Bedömning av kontraktsvärdet

16 mar 2023
I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste inom upphandlingsområdet i form av genomgång av rättsfall som berör din verksamhet och som har konsekvens på upphandlingsarbetet.

Aktuell Praxis 2022

Aktuell Praxis 2022

1 dec 2022
I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste inom upphandlingsområdet i form av genomgång av rättsfall som berör din verksamhet och som har konsekvens på upphandlingsarbetet.

Att utforma upphandlingsdokument

Att utforma upphandlingsdokument

22 sep 2022
I nätverksträffen behandlas ett aktuellt tema. Var med och påverka vilket ämne som ska behandlas genom att skicka in dina synpunkter till oss.

Vi bjuder in Sveriges ledande advokater och experter inom upphandlingsrätten.

Förhandlat förfarande med eller utan annons

Förhandlat förfarande med eller utan annons

19 maj 2022
Sedan 2017-års LOU har upphandlande myndigheter större möjlighet att tillämpa ett förhandlat förfarande med annonsering. Vidare finns det sedan tidigare ett antal fall där den upphandlande myndigheter och enheter har möjlighet att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering till följd av särskilda skäl.

Ett förenklat upphandlingsregelverk (19 kap LOU)

Ett förenklat upphandlingsregelverk (19 kap LOU)

16 mar 2022
Hur kan du nyttja möjligheten till förenklingar av upphandlingar under tröskelvärdet? I början av februari 2022 träder nya bestämmelser ikraft till följd av förenklingsutredningen.

19 kap får en helt ny utformning och vi får nya direktupphandlingsgränser. Förenklat förfarande och urvalsförfarande försvinner som upphandlingsförfarande i 19 kap och varje upphandlande myndighet får utforma sina upphandlingar på sitt sätt. Vad innebär detta praktiskt och hur långt sträcker sig friheten kring utformningen av upphandlingsmetoder.

Aktuell Praxis 2021

Aktuell Praxis 2021

2 dec 2021
I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Svenska kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste inom upphandlingsområdet i form av genomgång av rättsfall som berör din verksamhet och som har konsekvens på upphandlingsarbetet.

Aktuell Praxis 2020

Aktuell Praxis 2020

3 Dec 2020
I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Svenska kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste inom upphandlingsområdet i form av genomgång av rättsfall som berör din verksamhet och som har konsekvens på upphandlingsarbetet.

Innovationsvänlig upphandling

Innovationsvänlig upphandling

24 Sep 2020
I nya upphandlingsdirektiven har ett nytt förfarande implementerats, innovationspartnerskap. Förfarandet har inte nyttjats i tillräcklig stor utsträckning i Sverige och uppfattas som ett krångligt förfarande förknippade med risker. Om en upphandlande myndighet eller enhet inte har resurser eller tid att tillämpa innovationspartnerskap finns det många olika sätt att upphandla innovationer. Åtminstone bör alla annonserade upphandlingar, oaktat förfarande, vara innovationsvänliga och öppna upp för nya och innovativa lösningar.

Att motverka strategisk prissättning

Att motverka strategisk prissättning

10 mars 2020
Under senare tid har många domar behandlat frågan om vilka möjligheter upphandlande myndigheter och enheter har för att motverka strategiska prissättning. Domar från högsta förvaltningsdomstolen och flertalet kammarrätter har behandlar takpriser, golvpriser samt relativa modeller för att begränsa friheten för anbudsgivare att sätta egna priser.

Aktuell Praxis och ESPD

Aktuell Praxis och ESPD

2 dec 2019
Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste inom upphandlingsområdet i form av genomgång av rättsfall som berör din verksamhet och som har konsekvens på upphandlingsarbetet.

Som en andra del berörs regelverket kring ESPD. Kommissionens webbportal är inte längre tillgänglig och vi diskuterar utmaningar kring detta och hur ESPD formuläret kan integreras i upphandlingsdokumentet.

Avtalsrätt i praktiken

Avtalsrätt i praktiken

23 sep 2019
Oavsett vilken relation det offentliga har med ekonomiska aktörer så sker detta genom avtal, muntliga eller skriftliga. Fokus för nätverksträffen är att belysa avtalsrättsliga frågor som gränsar till affärsjuridik och kommersiell rätt utan att beröra upphandlingsrätten närmare.
Under nätverket behandlas olika typer av avtal, kommersiella villkor och standardavtal inom olika brancher. Vi går igenom villkor avseende bland annat vite, hävning, uppsägning, försäkringar etc

Praktiskt förhandlingsteknik

Praktiskt förhandlingsteknik

26 maj 2019
Det finns stora möjligheter för upphandlande myndigheter och enheter att förhandla enligt LOU och LUF men ändå så ligger det offentliga efter i förhandling. Endast undantagsvis väljer upphandlaren att förhandla inför tilldelning.

Möjligheten till förhandling gäller främst upphandlingar under tröskelvärdet men även över tröskelvärdet finns det möjligheter att förhandla inom LUF och LOU.

Utvärderingsmodeller i praktiken

Utvärderingsmodeller i praktiken

11 mars 2019
På denna nätverksträff ligger fokus inte på regelverket och lagstiftningen, utan på hantverket att utforma utvärderingsmodeller, sätta vikter på egenskaper och hur utvärdering kan genomföras under förhandlingar och vid funktionsupphandling. Genomgång av olika utvärderingsmodeller och hur kvalitet och funktion kan viktas i upphandlingar.

Utvärdering i offentlig upphandling

Utvärdering i offentlig upphandling

06 dec 2018
För att få ett bra resultat i en upphandling måste upphandlande myndigheter och enheter utforma utvärderingsmodeller för att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Hur kan en utvärderingsmodell utformas och vilka kriterier och underkriterier kan nyttjas i en utvärderingsmodell. Vilka metoder kan användas för att särskilda det bästa anbudet.

Ramavtal och avrop

Ramavtal och avrop

04 okt 2018
Vad kännetecknar ett ramavtal och när blir ett kontrakt ett ramavtal? Under nätverksträffen behandlas frågeställningar som en upphandlare brottas med dagligen kring bestämmelserna om ramavtal och avrop.

Genomgången behandlar ramavtalens särdrag och hur ramavtal kan upphandlas och nyttjas. Under nätverksträffen behandlas även ett antal rättsfall som direkt har betydelse för dig om du ska upphandla eller nyttja ramavtal.

ESPD och utredning om leverantörer

ESPD och utredning om leverantörer

29 maj 2018
Upphandlingslagarna innehåller bestämmelser avseende möjligheten för leverantörer att använda ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, förkortat ESPD (European Single Procurement Document). ESPD används som preliminärt bevis på att leverantören uppfyller kvalificeringskraven och får därmed delta i upphandlingar. Denna egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att alla obligatoriska krav på leverantören är uppfyllda

Förenklingsutredningen och upphandlingar under tröskelvärdena

Förenklingsutredningen och upphandlingar under tröskelvärdena

20 feb 2018
Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har pågått sedan sommaren 2017. Syftet är att utreda och föreslå förenklingar av upphandlingar under tröskelvärdet (19 kap i LOU/LUF). I utredningen ingår även ett mål att minska antalet överprövningar. Hur kommer arbetet med utredningen att genomföras och vad kan en upphandlare förvänta sig av utredningen. När kan de nya bestämmelserna träda i kraft och hur ser vägen fram ut?