Väsentliga förändringar under avtalstiden och senaste rättsfallen från HDF och kammarrätterna

03 december 2017

Program

I 2017-års LOU infördes särskilda bestämmelser om ändringar av avtal under avtalstidens löptid. Bestämmelserna klargör i vilka fall upphandlande myndigheter och enheter kan ändra i ett upphandlat avtal utan att behöva genomföra en ny upphandling. Regelverket är komplext och svårtolkat.

Under genomgången kommer vi att belysa i vilka fall en ändring anses vara tillåten och hur myndigheter och enheter bör resonera kring väsentliga ändringar. Vad är en väsentlig ändring? Kan en generell omförhandlingsklausul vara räddningen för att slippa göra en ny upphandling? Kan en ändring av villkor vara väsentlig om den försämrar villkoren för antagen leverantör? Är 17 kapitlet om ändringar tillämpliga för ändringar som genomförs innan avtalstecknandet?

Under en andra del av nätverket presenteras ett urval av rättsfall från högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna som berör vårt praktiska arbete med offentlig upphandling. Ett urval av intressanta rättsfall berörs.

Talare

Kristian Pedersen

Advokat och partner, Advokatfirman Kahn Pedersen

Erik Olsson

Advokat och partner, Advokatfirman Kahn Pedersen