Utvärderingsmodeller i offentlig upphandling

06 december 2018

Program

För att få ett bra resultat i en upphandling måste upphandlande myndigheter och enheter utforma utvärderingsmodeller för att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Hur kan en utvärderingsmodell utformas och vilka kriterier och underkriterier kan nyttjas i en utvärderingsmodell. Vilka metoder kan användas för att särskilda det bästa anbudet.

En genomgång av olika metoder som kan nyttjas i en utvärderingsmodell så som Referensuppdrag, intervjuer, arbetsmetoder, case mfl. Under nätverksträffen behandlar vi även aktuella rättsfall som behandlar ämnet från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen samt Kammarrätterna i Sverige.

 

  • Affärsmässiga avväganden – Hur kan ”mjuka värden” fångas upp i en modell och hur ska upphandlaren föra resonemang kring relationen mellan utvärderingens komplexitet och upphandlingsföremålets attraktivitet/värde.
  • Transparensdimensionen – Hur ska upphandlaren gå tillväga för att fånga upp subjektiva kvalitetsaspekter och samtidigt uppfylla gällande krav på tydlighet.
  • Sammanblandningsdimensionen – Hur formuleras utvärderingsmodeller utan att sammanblanda kvalificeringskraven och utvärderingskriterierna. Fokus på referenser, yrkeskunnande och andra yrkeskvalifikationer.
  • Pris och kostnad – Hur ska priser och optioner utvärderas – urval av rättavgöranden som påverkar hur prismodellen ska utformas.

Talare

Gustav Blomberg

Upphandlingskonsult och utbildningsansvarig, AffärsConcept

Helena Ottosson Kraus

Upphandlingskonsult, AffärsConcept