ESPD och utredning om leverantörer

29 maj 2018

Program

Upphandlingslagarna innehåller bestämmelser avseende möjligheten för leverantörer att använda ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, förkortat ESPD (European Single Procurement Document). ESPD används som preliminärt bevis på att leverantören uppfyller kvalificeringskraven och får därmed delta i upphandlingar. Denna egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att alla obligatoriska krav på leverantören är uppfyllda samt att anbudsgivaren/anbudssökanden inte är föremål för uteslutning.

Hur ska vi utforma våra krav och upphandlingsdokument för att leva upp till de nya obligatoriska bestämmelserna kring prövning av anbud och möjligheten för leverantörer att nyttja ESPD som preliminärt bevis i anbuden.

Vad är sanningsförsäkran och måste den finnas med i anbuen? Hur kontrollerar vi brottsregistret och andra uteslutningsgrunder i upphandlingslagarna?

Talare

Robin Anderson Boström

Upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten

Magnus Rehnström

Specialist, Visma TendSign

Kerstin Wiss Holmdahl

Förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting